نظام رتبه بندی گزارش های سالیانه

 

درگاه بارگذاری گزارش های سالیانه

 

بنگاه های اقتصادی که قصد حضور در فرایند ارزیابی و رتبه بندی گزارش های سالیانه های خود را دارند می بایست از این درگاه گزارش های خود را بارگذاری کنند.

 

این نظرسنجی حاوی 6 سوال است.

A note on privacy
این نظرسنجی ناشناس است و هويت شما مخفی می ماند.
پیشینه پاسخ نظر سنجی شما شامل هیچ گونه اطلاعات هویتی در مورد شما نیست، مگر اینکه مستقیما یک سوال از نظر سنجی را به صراحت برای آن اختصاص دهید. اگر شما از شناسه شناسایی برای دسترسی به این نظرسنجی استفاده کرده اید، لطفا مطمئن باشید که این نشانه همراه با پاسخ های شما ذخیره نمی شود. این مهم در یک پایگاه داده مجزا مدیریت شده و تنها برای نمایش تکمیل شدن و یا نشدن نظرسنجی توسط شما بروزرسانی خواهد شد.هیچ راهی برای تطبیق نشانه های شناسایی با پاسخ های نظر سنجی وجود ندارد.