نظرسنجی در طراحی مدل جامع رقابت پذیری بنگاه


 

موضوع: طراحی مدل جامل ارزیابی رقابت پذیری بنگاه ها

 

 

 

 

مرکز رتبه بندی اعتباری استاریت در نظر دارد در فرایند طراحی مدل جامع ارزیابی رقابت پذیری بنگاه ها از نظرات داوران جشنواره ملی بهره وری در صنایع گوناگون بهره مند گردد.

طراحی این مدل از سال 92 با تعریف سلسله فعالیت های تحقیقاتی آغاز شد. بدین منظور تمامی داده ها و اطلاعات مربوطه و فعالیت های صورت گرفته جمع آوری و مطالعه گردید. جلسات متعددی با خبرگان موضوع و همچنین نظرسنجی های گسترده در سطوح مختلف برگزار گردید. در ادامه پس از گذشت یک سال طرح اول این مدل جامع طراحی گردید. این مدل در سه سرفصل در سی و سه محور و با 182 شاخص طراحی گردیده است.

خواهشمند است با مطالعه قسمت های مشخص شده در نظرسنجی، با درنظر گرفتن موارد مطرح شده در صنعت مود فعالیت، به پرسشها پاسخ دهید.

 

 

-

 

 

این نظرسنجی حاوی 14 سوال است.